ทหารไทยไม่กลัวโควิด! เปิดรายละเอียด ส่งกำลังพล ไปซูดานใต้ 20 ก.ย. นี้

ยูเอ็น ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ ขนส่งทหารช่างไทยผลัด2ไป "เซาท์ซูดาน" 20 กย.นี้ พร้อมสับเปลี่ยนกำลังพลผลัดแรกกลับกักตัว 14 วันตามมาตรการรัฐ กองทัพไทย

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่าตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ และมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ให้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างไปปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.61 นั้น กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ผลดีเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากสหประชาชาติ ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังในวันที่ 26 เม.ย.63 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับแผนการผลัดเปลี่ยนกำลังเป็นห้วงเดือน ก.ย.63 โดยในระหว่างนี้ กองร้อยทหารช่างผลัดที่ 1 ยังคงปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับการเตรียมการในการผลัดเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารช่าง กองทัพไทยได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. กองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 2 จำนวน 273 นาย ออกเดินทางจากประเทศไทยจำนวน 2 เที่ยวบินด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่สหประชาชาติสนับสนุนดังนี้

โดยเที่ยวบินที่ 1 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในวันที่ 20 ก.ย.63 เวลา 19.40 นาฬิกา และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานจูบา ในวันที่ 21 ก.ย.63 เวลา 07.35 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ยอดกำลังพลรวม 180 นาย ส่วนเที่ยวบินที่ 2 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในวันที่ 10 ต.ค.63 เวลา 09.40 นาฬิกา และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานจูบา ในวันที่ 11 ต.ค.63 เวลา เวลา 07.35 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ยอดกำลังพลรวม 93 นาย

โดยกำลังพลที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะต้องเข้ารับการกักกันตน ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ เป็นเวลา 14 วันก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ และรับการตรวจจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการปลอดเชื้อ จากนั้นจะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ

ทำให้ไม่ต้องปะปนหรือมีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกอื่นใด และเมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จะได้รับการตรวจคัดกรองอาการขั้นต้น และเคลื่อนย้ายเข้ารับการกักกันตนในสถานกักกันของสหประชาชาติเป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะเข้าที่ตั้งในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เวชภัณฑ์ และจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 1 ที่สิ้นสุดภารกิจจำนวน 273 นาย จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่สหประชาชาติสนับสนุน จำนวน 2 เที่ยวบิน ดังนี้ เที่ยวบินที่ 1 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจูบา ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.35 นาฬิกา

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 23.10 นาฬิกา ยอดกำลังพลรวม 180 นาย เที่ยวบินที่ 2 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจูบา 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.35 นาฬิกา เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 23.10 นาฬิกา ยอดกำลังพลรวม 93 นาย

ซึ่งการเดินทางดังกล่าวจะไม่มีผู้โดยสารอื่นๆร่วมเดินทางมาด้วยจึงถือเป็นการปิดโอกาสในการสัมผัสหรือรับการแพร่เชื้อจากบุคคลภายนอก โดยตลอดการเดินทางผู้โดยสารจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองจะได้รับการดำเนินกรรมวิธีคัดกรอง ที่ท่าอากาศยานในมาตรฐานเดียวกับผู้เดินทางเข้าประเทศตามปกติ

โดยไม่มีข้อยกเว้นหรืออภิสิทธิ์ใดๆ จากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปเข้ากักกันตน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี และจะทำการตรวจหาเชื้อตามกำหนดเวลาภายใต้การควบคุมของกรมควบคุมโรคโดยจากการประเมินสถานการณ์ของสหประชาชาติ

โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ความจำเป็นที่จะต้องนำกำลังพลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติภารกิจทดแทนกำลังพลชุดปัจจุบันนั้น ทางสหประชาชาติได้กำหนดแผนการผลัดเปลี่ยนกำลังทั้งผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 ดังกล่าวแล้ว โดยจะเป็นการผลัดเปลี่ยนกำลังภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

จึงขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่า การเดินทางเข้าและออกราชอาณาจักรเพื่อการผลัดเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารช่างของไทย ได้มีการเตรียมกำลังพลและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก

และพระราชบัญญัติการควบคุมโรคติดต่อของไทย ตลอดจนแนวทางที่กำหนดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเข้มงวด ซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดการติดต่อหรือแพร่ระบาดในประเทศ หรือส่งผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อประชาชนคนไทยอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กองทัพไทยขอยืนยันว่า การจัดกำลังกองร้อยทหารช่างไปปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนั้น เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อองค์การสหประชาชาติ ถือเป็นการส่งเสริมบทบาทและเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก โดยการผลัดเปลี่ยนกำลังนั้น

ได้มีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพล กองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 1 ที่จะเดินทางกลับมาได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับการจัดกำลังกองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 2 ที่จะผลัดเปลี่ยนกำลังไปปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัย ข่าวเด่นวันนี้

โดยในวันที่ 2 ก.ย.63 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพไทยได้กำหนดให้มีพิธีส่งกำลังของกองทัพไทยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan ณ กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี

โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งกำลังพลของกองร้อยทหารช่างทุกนาย มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยในการสร้างสรรค์บทบาทของประเทศในเวทีโลก นำชื่อเสียง เกียรติยศของประเทศไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติต่อไป

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *