ปิดคดีหวยออนไลน์

ปิดฉากคดีหวยออนไลน์ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด กว่า 1.6 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย เพราะเหตุสำนักงานสลากฯไม่มีเจตนาทำตามสัญญา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้การออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่สำนักงานสลากฯกลับไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ด้านโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุน้อมรับคำตัดสินที่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

ที่ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.527/2561 หมายเลขแดงที่ อ.491/2564 ระหว่างบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) หลังผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในโครงการหวยออนไลน์ เคยฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 5 พันล้านบาทต่อศาลปกครองกลาง แต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 ให้สำนักงานสลากฯชำระเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ก่อนผู้ฟ้องคดีจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด

 

นัดนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากฯชำระเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์ แบ่งเป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักงานสลากฯ 1,049,918,535.60 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมต่อไป คำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลากจริง จนกว่าสำนักงานสลากฯจะปฏิบัติตามสัญญา 412,762,954.44 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีโครงการล้มเลิก 191,923,137.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย.64 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย.64 จนกว่าจะชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

 

ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่าจากข้อเท็จจริงบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ดำเนินการตามสัญญาพิพาท โดยติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลากครบ 3,000 เครื่องตามระยะเวลาที่ตกลงในสัญญา ดำเนินการติดตั้งและทดลองจำหน่ายสลากโดยเครื่องอัตโนมัติจนกระทั่งติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากทั่วประเทศ 6,761 ราย ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากฯ ดำเนินการอบรมผู้แทนจำหน่ายสลากและส่งมอบงานทั้งหมดแก่สำนักงานสลากฯแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง การติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลากบันทึกข้อความที่ สกม. 291/2551 ลงวันที่ 22 ก.ค.51 ตรวจรับไว้แล้ว ซึ่งสำนักงานสลากฯไม่เคยโต้แย้งว่าบริษัทคู่กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ฟังได้ว่ามีการส่งมอบงานดังกล่าวตามข้อ 7.1.2 – 7.1.4 แก่สำนักงานสลากฯแล้ว ถือได้ว่าเป็นการงานที่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ลงมือทำไปแล้ว ทั้งได้ร่วมกับสำนักงานสลากฯทำการทดลองจำหน่ายสลากแล้ว

 

สำนักงานสลากฯจึงต้องเริ่มจำหน่ายสลากจริงโดยแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ เริ่มให้บริการตามสัญญาข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง แต่ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างบริการเกมสลากสัญญาเลขที่ 119/2548 ลงวันที่ 29 ก.ค.48 และนับแต่วันที่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯร่วมกับสำนักงานสลากฯ ทดลองจำหน่ายสลากเมื่อวันที่ 24 และ 25 ก.พ.49 จนถึงวันฟ้องคดีเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี สำนักงานสลากฯยังมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯเริ่มบริการตามสัญญาพิพาท ข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าสำนักงานสลากฯไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นต่อข้อหารือของสำนักงานสลากฯ ว่าการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวนั้น ไม่ถือเป็นการดำเนินการภายในขอบวัตถุ-ประสงค์ของ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517

 

ดังนั้น หากสำนักงานสลากฯปฏิบัติตามสัญญาโดยจำหน่ายสลากและแจ้งให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ เริ่มให้บริการตามสัญญาพิพาทก็จะเป็นการฝ่าฝืนต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานสลากฯ แต่สำนักงานสลากฯก็ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นพฤติการณ์ที่ศาลเห็นสมควรพิพากษาให้สัญญาเลิกกันตามคำขอของบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 7 เม.ย.54 ซึ่งเป็นวันที่ฟ้องคดีต่อศาล และเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วสำนักงานสลากฯจำต้องให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ กลับคืนสู่ฐานะเดิม และต้องชดใช้ค่าการงานที่ได้กระทำให้แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ตามควรค่าแห่งการงาน รวมถึงค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา

 

วันเดียวกัน นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีนี้ ว่าสำนักงานสลากฯน้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด เพราะถือว่าเป็นคำตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว หลังจากนี้สำนักงานสลากฯพร้อมจะปฏิบัติตามคำพิพากษาชำระค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลตัดสินต่อไป

ที่มา : www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.siam-newspost.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *